© TA.SH/Pepe Lange© TA.SH/Pepe Lange

Kære feriegæster og besøgende fra Danmark,

alt, hvad der foregår i det offentlige rum, er i disse dage og uger bestemt af Corona-virus. Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har derfor besluttet en række vidtrækkende og aldrig før sete foranstaltninger for at beskytte turister og egne borgere. Målet er at forsinke spredningen af Corona-virus og lungesygdommen Covid-19, og dermed bedst muligt at sikre både befolkningens helbred og opretholdelsen af et velfungerende sundhedssystem.

I har sikkert mange spørgsmål vedr. jeres ferie og besøg. Nedenfor har vi samlet en række ofte forekommende spørgsmål og svar til jeres orientering. For at hjælpe med at beskytte hinanden, vores familier og venner og os alle sammen har vi også samlet en række simple Corona-anbefalinger, som vi opfordrer jer til at følge. Mange tak for jeres hjælp!

Fe­rie i Slesvig-Hol­sten

Vel­kom­men til Slesvig-Hol­stens of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de for fe­ri­e­gæ­ster!

Her kan du få in­spira­tion til en fe­rie i lan­det mel­lem Nord- og Øster­sø­en. Hvad en­ten du vil hol­de fe­rie med fa­mi­li­en, på cy­kel el­ler med en kul­tu­rel og kuli­na­risk op­da­gel­ses­rej­se gen­nem vo­res by­er – Tys­klands nord­lig­ste del­stat har me­get at by­de på året rundt.