© TA.SH/Pepe Lange© TA.SH/Pepe Lange

Kære feriegæster og besøgende fra Danmark,

alt, hvad der foregår i det offentlige rum, er i disse dage og uger bestemt af Corona-virus. Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har derfor besluttet en række vidtrækkende og aldrig før sete foranstaltninger for at beskytte turister og egne borgere. Målet er at forsinke spredningen af Corona-virus og lungesygdommen Covid-19, og dermed bedst muligt at sikre både befolkningens helbred og opretholdelsen af et velfungerende sundhedssystem.

I har sikkert mange spørgsmål vedr. jeres ferie og besøg. Nedenfor har vi samlet en række ofte forekommende spørgsmål og svar til jeres orientering. Mange tak for jeres hjælp!

Fe­rie i Slesvig-Hol­sten

Vel­kom­men til Slesvig-Hol­stens of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de for fe­ri­e­gæ­ster!

Her kan du få in­spira­tion til en fe­rie i lan­det mel­lem Nord- og Øster­sø­en. Hvad en­ten du vil hol­de fe­rie med fa­mi­li­en, på cy­kel el­ler med en kul­tu­rel og kuli­na­risk op­da­gel­ses­rej­se gen­nem vo­res by­er – Tys­klands nord­lig­ste del­stat har me­get at by­de på året rundt.